भुक्तानीका लागि प्राप्त विलहरुको सार्वजनिकरण

सि.नं विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अप्लोड समय
1 कृषि डायरी 7 gh 879 g y 0000-00-00 gh hg 2017-02-26